۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
گروه برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد
 
رئيس گروه برنامه ريزي وبودجه و پايش عملكرد دانشكده: آقاي سلمان زارعي
 تحصيلات : فوق ليسانس مديريت اجرايي
سوابق كاري :
* انبار دار  91-90
*كارشناس بودجه 93-92
*معاون بودجه 93 تا اكنون
*عضو كميته بازرسي و پايش عملكرد مالي دانشكده 93 تا كنون
* مسئول دبيرخانه هيات امناء 93-94-96 تا كنون
شماره تماس : 05437213891     داخلي : 309
شماره فكس : 05437213308
شرح وظايف مدير بودجه
نظارت بر تنظيم بودجه تفصيلي دانشكده
نظارت بر تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي بودجه عمومي و تملك دارايي سرمايه اي دانشكده
نظارت بر تهيه و تنظيم پيش بيني بودجه ساليانه دانشكده
توزيع اعتبارات عمومي دانشكده براي هر يك از واحدهاي تابعه
جمع آوري و جذب بودجه و منابع مالي مورد نياز دانشكده
اولويت بندي طرحها وبرنامه هاي توسعه اي واحدهاي تابعه دانشكده و توزيع اعتبارات تملك دارايي و سرمايهاي بر مبناي آن در كميسيون بودجه دانشكده
ابلاغ بودجه هاي عمومي و تملك دارايي سرمايه اي واحدهاي تابعه دانشكده
تهيه آمار و گزارش هاي لازم جهت ارائه به مقامات بالادستي و ساير دستگاههاي مربوطه
بررسي عملكرد ماهيانه واحدهاي تابعه براساس اعتبارات تخصيص يافته و مقايسه با بودجه مصوب ابلاغ شده
اصـلاح بـــودجه مصوب و احدهاي تابعه پس از بررسيهاي سه ماهه و رفع نواقص و نيازهاي واقعي آنان
دريافت و تخصيص اعتبارات رديف هاي متمركز براساس شرح هزينه آنــها به واحدهاي تابعه و بررسي عملكرد آنها
بررسي اعتبارات دريافتي و پرداختي امور مالي دانشكده و نظارت بر اجراي بودجه ساليانه دانشكده
نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش بودجه ساليانه دانشكده براي هيئت امناء و ساير دستگاههاي مربوطه
ارائه گزارشهاي مدون وتحليل هاي اختصاصي از هر واحد براي مسئولين مربوطه در راستاي ارزيابي عملكردواحدها
پايش عملكرد مالي واحدهاي تابعه
نظارت بر كار كارشناسان بودجه
شركت در كميسونهاي مختلف مربوطه

كارشناس بودجه : خانم سميه اميني
سوابق تحصيلي :
ليسانس حسابداري
سوابق كاري :
كارشناس حسابداري بيمارستان 22بهمن نيكشهر از سال 89 تا 94
كارشناس بودجه از سال 94 تاكنون


شرح وظايف واحد بودجه
تهيه بودجه پيشنهادي، تفصيلي، اصلاحيه دانشكده
ابلاغ و توزيع بودجه و اعتبارات به واحدهاي تابعه دانشكده
بررسي صورت وضعيت هاي پيمانكاران و تنظيم دستور پرداخت
تصويب تفاهم نامه عملياتي مطابق با برنامه عملياتي مشاركت در كنترل مصارف و بررسي و ارائه روش هاي كاهش هزينه
بررسي وضعيت جذب درآمدهاي اختصاصي، روند وصولي ها و مقايسه آن ها با پيش بيني هاي انجام شده با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه ها
تعيين و تشخيص هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم در هزينه يابي فعاليت ها و تحليل نسبت هزينه هاي سربار به مستقيم در فعاليت ها
برآورد، تعيين درآمد قابل وصول واحدهاي مستقل و نظارت بر وصول آن از طريق سامانه اطلاعات درآمد اختصاصي (سجاد)
شناسايي كسور بيمه اي و ارائه راهكارهاي مفيد جهت كاهش آن و ارائه گزارش ماهانه
ثبت تفاهم نامه (اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي) واحدها در نظام نوين مالي
بررسي و تهيه دستورالعمل ها در خصوص بودجه ريزي عملياتي جهت ابلاغ به واحدهاي تحت پوشش
تدوين برنامه عملياتي حوزه بودجه دانشگاه به صورت دوره اي با استفاده از تكنيك ها و روش هاي نوين.» حسابداري مديريت
برنامه ريزي در تنظيم موافقت نامه هاي پيشنهادي، تفصيلي، اصلاحي و متمّم
برنامه ريزي در تبادل موافقت نامه هاي طرح تملك دارايي هاي سرمايه ملي، استاني
تهيه بودجه پيشنهادي، تفصيلي، اصلاحيه دانشگاه و ابلاغ بودجه مصوب
پيش بيني و برآورد درآمد اختصاصي فعاليت ها، طرح ها و برنامه هاي دانشگاه
پيگيري و مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزشي (نظام بودجه ريزي عملياتي، مباني مالي معاملاتي و ساير موارد) براي كاركنان مرتبط
بررسي عملكرد اعتبارات واحدها و نظارت بر اجراي صحيح مقررات بودجه
نظارت بر اجراي بودجه از طريق مراقبت در نحوه مصرف در هر يك از واحدها بر اساس برنامه عملياتي
تهيه و تدوين روش ها، ضوابط و معيارهاي ارزيابي و نظارت بر عملكرد بودجه اي و ابلاغ آن به حوزه ها، واحدها و مراكز تحت پوشش
نظارت و پيگيري مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالي به معاونت سلامت وزارت از طريق رديف هاي
متمركز وزارتي (مصدومان ترافيكي، مصدومان غير ترافيكي، نيازمندان، بيماران سرطاني، . ..
نظارت بر ثبت صحيح و به موقع اطلاعات مربوط به درآمد در سامانه سجاد (سامانه جامع اطلاعات درآمد اختصاصي)
مشاركت در فرآيند انعقاد قراردادهاي دانشگاه و تطبيق با برنامه وبودجه
مشاركت در تعيين اولويت پرداخت بدهي هاي دانشگاه بر اساس برنامه هاي عملياتي
تهيه و تنظيم گزارش عملكرد بودجه اي به صورت دوره اي و ارائه به مسئولين ذي ربط
بررسي و تحليل روند كسب درآمد و نحوه افزايش منابع
هزينه يابي فعاليت ها و قيمت تمام شده خدمات
بررسي و تحليل علل عدم تحقق برنامه هاي عملياتي
تحليل و بررسي تعرفه هاي مصوب دانشگاه و تطبيق آن با قيمت تمام شده خدمات و ارائه گزارش تحليلي
ارائه تحليل هاي بودجه اي از صورت هاي مالي اصلي ساليانه (ترازنامه، صورت درآمد و هزينه، صورت منابع
و مصارف دولتي، صورت تغيير در خالص دارائي هاي جامع و صورت جريان وجوه نقد)
بررسي ميزان انحراف هزينه هاي ايجادشده از هزينه هاي پيش بيني شده و تحليل علل آن
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/23
تعداد بازدید:
3177
Powered by DorsaPortal