۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
گروه توسعه سازمان و تحول اداري
 

نام و نام خانوادگي

ناصر وطن خواه

سمت

رئيس گروه توسعه سازمان و تحول اداري

مدرك تحصيلي

كارشناس ارشد

سوابق شغلي

كارشناس طبقه بندي مشاغل

رئيس دبيرخانه هيات امناء

ايميل

vnas687@gmail.com

تلفن

37213892

داخلي

314
 

 
شرح وظايف : 
 

كاركرد/ حيطه

شرح وظيفه

برنامه ريزي

1-تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد بر اساس برنامه استراتژيك دانشگاه/ دانشكده.

2-برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي اصلاح نظام اداري، توسعه و ترويج مفاهيم تحول در دانشگاه.

3- برنامه ريزي براي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رساني به مراجعين دانشگاه.

4- برنامه ريزي و استقرار نظام پيشنهاد هاي جهت بهكره بكردار ي از نظارت كاركنان و مردم در بهبود ارائه خدمات.

.5 برنامه ريزي براي نهادينه كردن نظام برنامه ريزي عملياتي در سطح دانشگاه/دانشكده.

.6 استقرار و توسعه نظام جامع مديريت دانش و يادگيري سازماني در سطح دانشگاه/دانشكده.

سازمان دهي و فرايندها

7-تهيه پيشنهاد هاي بازنگري و اصلاح ساختار، شرح وظايف واحدها و پست ها ي سازمان ي واحدها ي تابعه دانشگاه/دانشكده و ارسال به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع

8- بررسي و ارائه پيشنهادهاي ادغام، انحلال و يا ايجاد واحدهاي سازماني به مركز توسعه مديريت و تحول

اداري وزارت متبوع.

.9- بررسي و ارائه پيشنهادهاي حذف، ايجاد و تبديل پست هاي سازماني موردنياز واحدها ي تابعه به مركز

توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع.

10- بررسي مسائل و مشكلات تشكيلاتي واحدهاي تابعه دانشگاه و ارائه راهكارهاي مناسب و اصلاحي به مركزتوسعه مديريت و تحول اداري.

11-بررسي موارد انتصاب و تغيير عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرك تحصيلي و سوابق تجربه ي كاركنان شاغل در قالب كميته هاي مربوط در دانشگاه/دانشكده.

12- ارائه راهنمايي و مشاوره به واحدهاي تابعه دانشگاه/دانشكده درباره اصلاح، بهسازي و ارتقاء فرآيندها.

13-مهندسي مجدد، تحليل و طراحي سيستم ها و روش ها ي انجكام كار با هماهنگ ي و همكار ي واحدها ي مرتبط.

14-تعيين و پيشنهاد اولويت هاي اصلاح روش ها، رويه ها و فرآيندهاي انجام كار در واحدها به شورا ي تحول اداري دانشگاه/دانشكده براي ارتقاء بهره وري، كارايي و رضايت ارباب رجوع و كاهش هزينه ها.

نيروي انساني ( آموزش و توانمند سازي )

.-15 انجام دوره اي تحليل مشاغل براي تعيين نيازهاي دانشي و مهارتي شاغلين.

.16- مشاركت در نيازسنجي، تهيه بسته هاي آموزشي و برگزاري برنامه هاي آموزشي براي كارشناسان تخصصي

در ستاد و واحدهاي تابعه دانشگاه/دانشگاه.

پايش و نظارت

.17- نظارت بر حسن اجراي ساختار و تشكيلات مصوب دانشگاه.

18- نظارت بر ابلاغ هاي سطوح سرپرستي، مديريتي و ساير كاركنان منطبق با تشكيلات مصوب دانشگاه.

.19- نظارت بر اجراي ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران در قالب شوراي تحول اداري دانشگاه/دانشكده.

 

20-نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به برنامه ها ي مرتبط مانند طرح طبقه بندي مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه.

21- نظارت بر اجراي صحيح احكام كارگزيني مرتبط با تشكيلات و طبقه بندي مشاغل.

22- نظارت بر به كارگيري نيروي انساني شاغل در واحدهاي ستادي و اجرائي دانشگاه مطابق پست هاي مربوط.

23- پايش مستمر اجراي برنامه هاي عملياتي واحدهاي تابعه دانشگاه از طريق نرم افزار مربوط.

24-به روز كردن مستمر بانك هاي اطلاعاتي مرتبط با تشكيلات، طبقه بنكد ي مشاغل، برنامه ريزي          عمليا ت و ساير بانك ها

25- نظارت بر روند اجراي برنامه واگذاري به بخش غيردولتي با همكاري واحدهاي ذي ربط.

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

.26- هماهنگي با واحدهاي درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي مرتبط.

.27- تهيه و ارائه پيشنهادهاي كاربردي براي طرح در شوراها و كميته هاي برون سازماني مرتبط با حوزه كار ي وپيگيري مصوبات.

تهيه گزارش و مستند سازي

28- مستندسازي و تعيين فرايندها، شاخص ها و ابزارهاي نظارتي در حوزه مربوط.

.29- نگهداري و حفاظت از صورت جلسات كميته طبقه بندي مشاغل و شوراي تحول اداري دانشگاه/دانشكده.

.30- تهيه گزارش هاي عملكرد به صورت دوره اي و ارسال به مسئولين مربوط.

نوآوري و پژوهش

31- انجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارهاي سازماني كارآمد و پويا و استقرار نظام ها و سبك هاي نو ين مديريت براي انجام كارآمد مأموريت ها و وظايف اصلي.

.32 انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحي شغل، تجزيه وتحليل شغل و شرايط احراز شغل.

 
 كارشناس گروه توسعه و تحول اداري

نام و نام خانوادگي

مليحه جمالزهي

سمت

كارشناس توسعه سازمان و تحول اداري

مدرك تحصيلي

كارشناس

سوابق شغلي

اپراتور مركز بهداشت ايرانشهر

كارشناس گسترش معاونت بهداشتي

ايميل

Mah2000jamalzehi@gmail.com

تلفن

37213892

داخلي

313

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/23
تعداد بازدید:
3592
Powered by DorsaPortal