۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
معرفي مدير پشتيباني و امور رفاهي
 
نام و نام خانوادگي : محمد حسين ملك رئيسي
سمت : مدير پشتيباني و امور رفاهي دانشكده 
مدرك : ليسانس 
سوابق : رئيس اداره حسابداري
تلفن : 37213048
داخلي : 304
 
شرح وظايف 
 

كاركرد * حيطه

شرح وظيفه

برنامه ريزي

1-       تدوين برنامه عملياتي ساليانه امور پشتيباني دانشگاه

2-       برنامه ريزي و سياست گذاري و انجام كليه اموراجرايي در جهت تامين و تهيه كالا و خدمات مورد نياز براي كلي واحدهاي دانشگاه

3-       برنامه ريزي سياست گذاري بمنظور نگهداري و توزيع كالاي موردنياز دانشگاه

4-       برنامه ريزي ، ساماندهي و اجراي امور مناقصات ، مزايده ، ترك تشريفات امور قراردادها شرايط عمومي و اختصاصي متناسب با وظايف سازماني دستگاه

5-       برنامه ريزي در جهت افزايش درآمد اختصاصي واحد ها از طريق واگذاري هاي اجراي ومزايده و فروش اموال اسقاطي و كمك به صرفه جويي و كاهش هزينه هاي دانشگاه با استفاده از ابزارهاي متخلف قانوني

6-       برنامه ريزي و مديريت منابع انرژي و هزينه ها

7-       برنامه ريزي و اجراي امور رفاهي در زمينه برنامه هاي فرهنگي ، اجتماعي و تفريحات كاركنان

8-       برنامه ريزي و ساماندهي امور دبيرخانه اي ، اتوماسيون اداري ، تلفنخانه و پايگاه اطلاع رساني در جهت اجراي طرح تكريم ارباب رجوع

9-       برنامه ريزي و انجام امور نگهداشت ، تعميرات و بازسازي تاسيات و فضاهاي فيزيكي دانشگاه بانظارت فني واحد منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني دانشگاه

10-    برنامه ريزي و سياست گذاري اجراي امور خدمات پشتيباني كليه واحد هاي دانشگاه

11-    برنامه ريزي جهت اجراي صحيح خريد پوشش هاي بيمه اي در سطح دانشگاه

12-    ساماندهي و مديريت كارآمد درجهت استفاده بهينه از منابع فيزيكي دانشگاه

سازماندهي و فرآيند ها

13-    بازنگري و اصلاح دوره اي فرآيند ها و روش هاي انجام كار ( ستادي ومحيطي ) با مشاركت هاي واحد هاي مرتبط ( با اوليت فرآيندهايي كه منجر به ارائه خدمات الكترونيكي به مردم مي شود )

14-    ارتقاء كيفي فرآيند برگزاري مناقصات و انعقاد قراردادها و نظارت براساس چك ليست هاي تخصصي

15-    برنامه ريزي جهت مشاركت بخش غير دولتي در فرآيندهاي قابل واگذاري

16-    ساماندهي امور رفاهي به منظور اجراي نظارم پرداخت هاي غير مستمر و كمك هاي مستقيم و غير مستقيم به كاركنان

17-    ارتقاء بهبود  روش هاي اجرا و مستندسازي امور به صورت مكانيزه

18-    تدوين ، بازنگري و به روز رساني شاخص ها و استاندارهاي امور خدمات پشتيباني

19-    ساماندهي و استفاده بهينه از فضاهاي فيزيكي دانشگاه

20-    بهبود روش ها وارتقاء كيفيت خدمات پشتيباني

21-    تشكيل كميته و كارگروه هاي تخصصي در امورخدمات پشتياني

نيروي انساني                  ( آموزش وتوانمندسازي )

22-    مشاركت در نياز سنجي ، تدوين واصلاح بسته آموزشي تخصصي براي كاركنان حوزه خدمات پشتيباني در سطح دانشگاه

راهبري و هدايت

23-    ايجاد و بروز رساني بانك هاي اطلاعاتي الكترونيك براي راهبري ونظارت بر عملكرد خدمات پشتيباني و فرآيند هاي اصلي در واحد مربوطه

24-    استقرار نظام مديريت كيفيت ومشاركت در حوزه خدمات پشتيباني دانشگاه

پايش و نظارت

25-    تهيه و بازنگري شاخص هاي ارزيابي عملكرد براساس استاندارهاي مربوط

26-    تهيه و بازنگري چك ليست و ابزارها پايش ( با تاكيد بر فن آوري اطلاعات )

27-    بهره گيري از باخوردهاي عملكرد به سيستم بمنظور اصلاح و بهبود روش هاي فرآيندهاي انجام كار

28-    پايش دوره اي و منظم رضايتمندي ذينفعان اصلي

29-    ايجاد سيستم داشبورد نظارتي براي رصد شاخص هاي مهم پيامدي

30-    برنامه ريزي و اجراي بازديدهاي گروه نظارت و ارزيابي عملكرد از امور خدمات پشتيباني واحد هاي تابعه

31-    نظارت و ارزيابي بر نحوه عملكرد شركت هاي طرف قرارداد براساس چك ليست هاي مربوطه

32-    نظارت بر امور واگذاري خدمات به بخش غير دولتي در واحد هاي تابعه

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

33-    هماهنگي با واحدهاي درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي مرتبط

34-    تهيه و ارائه پيشنهاد هاي كاربردي براي طرح در شوراها و كميته هاي برون سازماني مرتبط با حوزه كاري و پيگيري مصوبات

تهيه گزارش و مستند سازي

35-    تهيه دوره اي ومظنم گزارش عملكرد واحد منطبق با سياست ها و برنامه عملياتي ( با تحليل گزارش هاي آماري دريافتي از واحد هاي محيطي ومحاسبه شاخص ها )

36-    برنامه ريزي و به روز رساني بانك اطلاعات و آمار در حوزه خدمات پشتيباني دانشگاه

بودجه بندي و تحليل اقتصادي

37-    مشاركت در فرآيند بودجه ريزي برنامه هاي عملياتي واحد هاي مرتبط

38-    برآورد و انجام ارزيابي هاي هزينه كارايي و هزينه اثر بخشي در حوزه خدمات پشتيباني

39-    محاسبه هزينه و قيمت تمام شده خدمات پشتيباني

40-    تجزيه و تحليل داده ها و تعيين قيمت پايه جهت خدمات قابل واگذاري

41-    برنامه ريزي جهت پرداخت قراردادهاي خريد خدمت و هزينه هاي ستاد دانشگاه

نوآوري و پژوهش

42-    بهره گيري از فناوري هاي نوين در جهت بهبود فرآيندهاي تعالي سازماني و بهبود عملكرد

43-    استفاده از فناوري اطلاعات براي تسهيل و تسريع در انجام امور از طريق ايجاد سامانه هاي الكترونيكي

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/21
تعداد بازدید:
961
Powered by DorsaPortal