۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
مديريت منابع مالي و حسابداري
نام و نام خانوادگي : اقاي محمد نارويي
سمت : مدير مالي
 مدرك تحصيلي :
سوابغ شغلي : ذيحساب دانشگاه پيام نور - عامل مالي بيمارستان 
ايميل : 
تلفن : 37213891
 
شرح وظايف 

كاركرد * حيطه

شرح وظيفه

برنامه ريزي

1-       برنامه ريزي در جهت ارتقا كيفيت اطلاعات مالي دانشگاه و شفافيت در گزارش گري مالي در راستاي ايفاي مسئوليت پاسخ گويي و تصميم گيري مديران

2-       برنامه ريزي در خصوص ارتقا كنترل ها داخلي واستفاده فناوري روز و اصلاح و به روز رساني فرآيندهاي مالي جهت حصول اطمينان از صحت عميات

3-       برنامه ريزي جهت ايجاد بسترهاي لازم براي دسترسي به قيمت تمام شده برنامه ها ، فعاليت ها ، خدمات و محصولات در راستاي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

4-       برنامه ريزي براي آموزش نحوه استفاده از گزارش هاي مالي براي ذينفعان داخلي درجهت تسهيل مسئوليت تصميم گيري

5-       برنامه ريزي جهت افزايش انضباط مالي و حصول اطمينان از رعايت قوانين ومقررات و استاندارهاي حسابداري بخش عمومي

6-       برنامه ريزي براي پاسخگويي به نياز هاي اطلاعاتي مديريت ، سهولت و تسهيل در ثبت رويدارهاي مالي براي توليد اطلعات بموقع و قابل اتكا وتغيير رويكرد از نگهداري حساب به گزارشگري مالي

7-       برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از منابع بمنظور حصول اطمينان از كارايي و اثر بخشي

سازمان دهي و فرآيندها

8-       طراحي سيستم مناسب در راستاي گزارشگري ، كسورات بيمه اي ، پايش عملكرد

9-       بررسي و پيگيري مشكلات اجرايي فرآيند هاي مالي در كليه واحد ها و حوزه هاي مرتبط با امور مالي ومكانيزه كردن فرآيند هاي مالي و كنترل هاي داخلي

10-    بررسي صلاحيت هاي حرفه اي و كاركنان شاغل در امور مالي وجايگزين در وظايف متناسب با توازن اشخاص

11-    تائيد انتخاب روساي حسابداري واحد هاي تابعه دانشگاه براساس دانش ، تجارب و صلاحيت هاي حرفه اي آن ها

12-    برنامه ريزي و زمان بندي طراحي و گزارش ها و توليد اطلاعات مالي جهت حصول اطمينان از صحت عمليات

نيروي انساني ( آموزش و توانمنديازي )

13-    مشاركت درنياز سنجي آموزشي ، تدوين بسته آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي براي كارشناسان مالي دانشگاه

14-    آموزش مستمر قوانين و مقررات و استانداردها و رهنمودهاي حسابداري براي كاركنان تابعه 

پايش ونظارت

15-    نظارت بر استقرار كنترل هاي داخلي مناسب وكارآمد بمنظور حصول اطمينان از صحت عمليات و اخذ گزارش ها بموقع

16-    نظارت بر گردش وجوه نقد از طريق ابزارهاي فناوري كارآمد و اخذ گزارش ها و مغايرت هاي بانكي

17-    استفاده از سامانه ها و ابزارهاي الكترونيكي در دريافت وجوه نقد و ارتباط با فرايند در راستاي كاهش خطاهاي نيروي انساني

هماهنگي دوره بخشي و برون بخشي

18-    اخذ گزارش گزارش هاي به هنگام براي بررسي و تطبيق با استانداردهاي تعريف شده

19-    پايش و نظارت مستمر از طريق تدوين چك ليست هاي مناسب براي حصول اطمينان از اثر بخشي و كارايي بهينه از منابع و حصول اطمينان از اجراي قوانين ومقررات موضوعه

20-    تجزيه و تحليل گزارش هاي مالي در راستاي ايفاي وظايف حسابداري مديريت

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

21-    هماهنگي درون بخشي با كليه معاونت ها و واحدهاي عملياتي تابعه دانشگاه در راستاي ايجاد وحدت رويه در مدريت بهينه منابع ومصارف

22-    ارائه گزارش هاي مديريتي به معاونت ها و واحد هاي عملياتي در راستاي تصميم گيري مناسب و بموقع

23-    تعامل سازنده با مراجع نظارتي ( ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي و... ) سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مربوطه ( سازمانهاي بيمه گر ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، ادارت امور اقتصادي و دارايي ، بانك ها و ... )

تهيه گزارش و مستند سازي

24-    نگهداري بانك اطلاعاتي قوانين ومقررات مالي و ثبت ونگهداري حساب ها در دفاتر قانوني

25-    مستند سازي دارايي هاي دانشگاه در راستاي اثبات مالكيت دانشگاه

26-    مستند سازي فرآيندهاي مالي در دانشگاه در راستاي اصلاح فرآيندها

27-    تهيه گزارش هاي مالي و حسابداري مديريت مطابق با استفاندارهاي بخش عمومي جهت ارائه به ذينفعان

بودجه بندي و تحليل اقتصادي

28-    تجزيه و تحليل صورت هاي مالي واحد ها در جهت افزايش كارايي و اثربخشي استفاده از منابع

29-    تعيين سبد اقلام مصرفي دانشگاه ومقايسه با نرخ افزايش شاخص هاي اقتصادي و رشد بودجه ساليانه دستگاه اجرايي

30-    تحليل و مقايسه هزينه هاي مالي با اطلاعات بودجه دانشگاه

31-    تحليل و مقايسه قيمت تمام شده خدمات با تعرفه ها ي مصوب ونرخ رشد تورم

32-    كنترل تفاهم نامه هاي منعقده با واحد هاي تابعه

نورآوري و پژوهش

33-    پيگيري مستمر براي اطلاع از تغييرات فناوري ها در حوزه مالي و به كارگيري مناسب آنها در راستاي به روز رساني سيستم ها و فرايندها

 
معاون مدير مالي
نام و نام خانوادگي : محسن راشكي 
مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد 
ايميل : mohsenrashkiii2165@gmail.com
تلفن : 37210228
داخلي : 308
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/19
تعداد بازدید:
1511
Powered by DorsaPortal