۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
مديريت منابع انساني
نام و نام خانوادگي : ثناء الله دكالي
سوابق : كارگزين ستاد دانشكده - سرپرست اداره منابع انساني دانشكده 
مدرك تحصيلي : ليسانس
تلفن : 37210642
داخلي : 314
 
شرح وظايف 

كاركرد * حيطه

شرح وظيفه

برنامه ريزي

1-       تدوين برنامه عمياتي ساليانه حوزه منابع انساني براساس برنامه استراتژيك دانشگاه

2-       برنامه ريزي براي پياده سازي خط مشي هاي اجرايي سياست هاي منابع انساني بخش سلامت ابلاغي از وزارت متبوع

3-       برنامه ريزي در جهت اعلام به هنگام نيازهاي نيروي انساني دانشگاه به وزارت متبوع جهت اخذ مجوز به كارگيري نيروي انساني

4-       برنامه ريزي و سياست گذاري در خصوص سامان دهي نيروهاي قراردادي

5-       پيش بيني روند تغييرات نيروي انساني تحت پوشش ازنظر كمي و كيفي در مقاطع زماني مختلف جهت طرح در شوراهاي تصميم گيري دانشگاه

6-       برنامه ريزي بمنظور به كارگيري سازو كارهاي نوين آموزشي كاركنان و مديران مانند آموزش هاي مجازي

سازمان دهي و فرآيند ها

7-       تدوين خط مشي هاي اجرايي مبتني بر سياست هاي منابع انساني ابلاغي وزارت بهداشت

8-       اخذ و بررسي نياز هاي اختصاصي نيروي انساني واحدهاي تابعه در مشاغل مختلف وتعيين اولويت هاي جذب نيرو بر مبناي سياست هاي كلان كشور ابلاغي از سوي وزارت متبوع

9-       مشاركت و همكاري در ايجاد و راه اندازي نظام جامع منابع انساني دانشگاه

10-    تهيه و تنظيم شيه نامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مسئولين ذيربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحد ها پس از تائيد

11-    ايجاد ونگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه كاركنان دانشگاه

12-    مهيا سازي سازوكارها و تدوين شيوه نامه برگزاري آزمون استخدامي و آگهي مربوط

13-    انجام امور استخدام و صدور احكام كاركنان غير هيئت علمي اعضاي هيئت علمي

14-    انجام امور اداري مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

15-    انجام امور مربوطه به تبديل وضعيت خدمت كاركنان ( اعم از ايثارگر و غيرايثارگر ) داراي شرايط لازم

16-    انجام امور اداري مربوط به انتصاب ، انتقال ، ترفيع ، مرخصي ، ماموريت ، اعمال مدرك تحصيلي ، ارزشيابي و صدور و تمديد احكام استخدامي و قراردادها

17-    اجراي صورت جلسات كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و جذب نيروي انساني غير هيئت علمي و صورت جلسات هيئت مميزه و هيئت جذب اعضاي هيئت علمي

18-    بررسي درخواست هاي بازنشستگي كاركنان ، پيش از موعد ، از كارافتادگي ، استعفا ، مشاغل سخت و زيان آور و انجام مراحل قانوني مربوط

سازماندهي و فرآيندها

19-    انجام امور مربوط به بازنشستگي، انفصال ، اخراج و بازخريد از خدمت كاركنان مطابق راي مقامات ذيصلاح

20-    ارجاع تخلفات اداري كاركنان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات كاركنان غير هيئت علمي

21-    مديريت تردد كاركنان

22-    مديريت اسناد و پرونده هاي پرسنلي

23-    ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و برقرار كردن ارتباط پوياي آن با ساير سامانه هاي منابع انساني

نيروي انساني

( آموزش و توانمندسازي )

24-    تدوين نظام جامع توانمندسازي كاركنان با محوريت آموزش

25-    طراحي و اجراي برنامه آموزشي و توانمندسازي مديران واحد هاي تابعه دانشگاه

26-    انجام نياز سنجي آموزش براي گروه هاي مختلف شغلي براساس شايستگي هاي مورد نياز

27-    تدوين و اطلاع رساني تقويم آموزشي سالانه كاركنان

28-    تهيه شناسنامه آموزشي الكترونيكي براي كاركنان شاغل غير هيئت علمي دانشگاه

پايش و نظارت

29-    نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهكارهاي لازم به واحد هاي تابعه دانشگاه

30-    كنترل و نظارت بر به هنگام نمودن سيستم و اطلاعات پرسنلي

31-    نظارت بر اجراي قوانين و مقررات نقل و انتقال اعضاي هيئت علمي و غير علمي در واحدهاي تابعه دانشگاه

32-    نظارت بر حسن اجراي قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ايثارگران و جانبازان

33-    نظارت بر امور اداري كاركنان و نظام پرداخت و جبران خدمت در واحد هاي تابعه دانشگاه

34-    نظارت بر عملكرد آموزشي واحد هاي تابعه دانشگاه براساس شاخص ها و استاندارهاي مربوط

35-    ارزيابي و صدور گواهينامه براي آموزش هاي انجام شده كاركنان

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

36-    مشاركت در تهيه و تدوين آيين نامه هاي اداري و استخدامي و دستورالعمل هاي مربوطه

37-    مشاركت در امورمرتبط با كميته طبقه بندي مشاغل دانشگاه

38-    مشاركت در پاسخگويي به آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري با حوزه امور حقوقي دانشگاه

تهيه گزارش و مستندسازي

39-    مستندسازي و تعيين فرآيندها ، شاخص و ابزارهاي نظارتي حوزه مربوط

40-    تهيه گزارش هاي عملكرد به صورت دوره اي و ارسال ب مسئولين مربوط

نوآوري و پژوهش

41-    مشاركت در طرح هاي تحقيقاتي كاربردي مرتبط با منابع انساني

42-    انجام مطالعات لازم در خصوص آسيب شناسي قوانين و مصوبات منابع انساني دانشگاه و آثار آن بر سلامت كاركنان وجامعه و انعكاس نتايج به وزارت متبوع

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/19
تعداد بازدید:
2964
Powered by DorsaPortal