۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
مديريت منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني
نام و نام خانوادگي :
مدرك تحصيلي :
سوابق :
تلفن :
داخلي :
 
شرح وظايف 

كاركرد * حيطه

شرح وظيفه

برنامه ريزي

1-       برنامه ريزي و انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي و پدافند غير عامل طرح هاي عمراني و تهيه پيش نويس موافقت نامه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت مبادله با سازمان هاي ذيربط

2-       برنامه ريزي هاي لازم در جهت توسعه ، تكميل و ارتقاء فضاهاي بهداشتي ، درماني و آموزشي براساس برنامه ها و سياست هاي ابلاغي

3-       برنامه ريزي پروژه ها و كنترل برنامه زماني و منابع اجراي پروژه هاي عمراني

سازمان دهي و فرآيندها

4-       رسيدگي به صورت وضعيت هاي ارسالي از طرف پيمانكاران و مشاوران

5-       تهيه صورتجلسات احجام و مقادير كارها و همچنين دستور كارها در طرح هاي عمراني

6-       انجام كليه وظايف مديران طرح ها و پروژه ها و نيز مهندسين مشاور در پروژه هاي فاقد مدير طرح و يا مشاور

7-       تهيه و يا بررسي طرح هاي مطالعاتي فاز يك و دو در طرح هاي عمراني

8-       مطالعه و بررسي درخصوص تغيير كاربري فضاهاي تابعه دانشگاه

9-       مشاركت و اعلام نظر فني در كميشيون مناقصات مرتبط با حوزه طرح هاي عمراني

10-    مشاركت و اعلام نظر در كميته حل اختلاف كارفرمايان با پيمانكاران عمراني يا مشاوران

11-    ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي در واحد هاي تابعه

12-    ساماندهي و اصلاح فرآيند هاي نگهداري و تعميرات در واحد هاي تابعه دانشگاه

نيروي انساني ( آموزش و توانمندسازي )

13-    مشاركت در نياز سنجي ، تدوين واصلاح بسته آموزشي و برگزاري برنامه هاي آموزشي براي كاركنان و مديران فني حوزه مرتبط تخصصي

پايش و نظارت

14-    تهيه و بازنگري شاخص ها و ابزارهاي پايش و ارزيابي عملكرد براساس استاندارهاي مربوطه

15-    نظارت بر بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي در واحد هاي تابعه

16-    نظارت بر حسن اجراي كليه طرح هاي تملك دارايي سريمايه اي و ساير منابع

17-    نظارت بر كليه فرآيندهاي انتخاب پيمانكاران ومشاوران ذيصلاح بر طبق قانون و در طول دوره حيات طرح عمراني

18-     نظارت برفرآيند هاي تحويل فضاهاي فيزيكي ازمجريان و پيمانكاران و به بهره برداري پروژه ها

19-    كنترل نقشه هاي اجرايي ارجاع شده از ساير حوزه هاي دانشگاه

20-    نظارت و اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره از حوزه هاي ذيربط در ارتباط با طرح هاي عمراني

21-    مميزي و طبقه بندي شرايط فيزيكي منابع وتهيه شناسنامه هاي فني آن ها

پايش و نظارت

22-    نظارت بر اجراي كاربرگ هاي PM تاسيسات و ابنيه در واحدهاي تابعه دانشگاه

23-    پيگيري و نظارت بر اجراي نگهداشت پيش بينانه pdm و علمليات نگهداشت اصلاحي cm منابع

24-    نظارت بر اجراي صحيح تعميرات پس از وقوع خرابي و نيز overhaul دستگاه ها

25-    نظارت بر اجراي صحيح تعمير و نگهداري مكانيزه و ورود و پايش بموقع اطلاعات در سامانه cmms

هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

26-    هماهنگي و همكاري با واحد هاي مرتبط درخصوص تنظيم و تدوين شرايط اختصاصي و اسناد فني مناقصات و قراردادها

27-    تهيه و ارائه پشنهادهاي كاربردي براي طرخ در شوراها و كميته هاي برون سازماني مرتبط با حوزه كاري و پيگيري مصوبات

تهيه گزارش و مستند سازي

28-    تهيه و ارائه گزارش هاي تحليلي و آماري به صورت دوره اي در حوزه منابع فيزيكي و امور عمراني منطبق با سياسيت ها و برنامه عملياتي

29-    جمع آوري و ارائه دستورالعمل و روش هاي كاري و اطلاع رساني به ذبنفعان بمنظور شفاف سازي امور

30-    مستند سازي اطلاعات مدارك و نقشه ها

بودجه بندي و تحليل اقتصادي

31-    مشاركت در فرآيند برنامه هاي بودجه عملياتي واحد هاي مرتبط

32-    مطالعه و ارزيابي هاي اقتصادي پروژه هاي عمراني

33-    محاسبه هزينه و قيمت تمام  شده پروژه هاي واحد هاي ذيربط

34-    برآورد اوليه هزينه اجراي پروژه هاي عمراني براساس آخرين فهرست بهاء

نوآوري و پژوهش

35-    استفاده از فناوري اطلاعات براي تسهيل و تسريع در انجام امور از طريق ايجاد سامانه هاي الكترونيكي

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/19
تعداد بازدید:
1182
Powered by DorsaPortal